MST5 Mekatronik Sistem Tekniği

MST5 Mekatronik Sistem Tekniği

Bilgi ,Beceri, Yetkinlik

MST Mekatronik Sistem Tekniği sertifika programı yetkinlik geliştirme amaçlı bir program olarak yapısı, içeriği ve uygulama yöntemi itibariyle Almanya AHK tarafından geliştirilmiştir.

Festo ve TEGEV tarafından gerekli hukuki anlaşmalar yapılarak, MST programı ülkemizde de uygulamaya konulmuştur. İlk mezunlarını 2011 de veren MST programının ülkemizdeki uygulaması da başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu programın başarılı olmasını sağlayan en önemli unsur temel bilgi ve beceri alanlarının yaparak ve yaşayarak öğrenilmesidir.

Gerekli ön bilgi, katılım ve devamlılık koşulları

MST programına Endüstri Meslek liselerinin “Makine Teknolojileri” ve “Elektrik/Elektronik Teknolojileri” alanlarından mezun olanlar katılabilir. Katılımcıların, katılım öncesi en az bir yıl meslekleri ile ilgili bir sanayi kuruluşunda çalışmış olmaları gerekmektedir. Her katılımcı programa başlamadan önce kendi alanında bir teste tabi tutularak seviyesi belirlenir. Bu seviye sınavında, % 70 başarılı olması gerekmektedir. Bu başarı sağlanamaz ise, öncelikle kendi alanı ile ilgili bir eğitime tabi tutularak eksiklerinin giderilmesi sağlanır. Kendi alanı ile ilgili eksiklerinin giderilmesi için uygulanan programa “Denklik-1” adı verilmiştir. Bu aşamadan sonra esas MST programına başlanabilmektedir.

MST eğitim programında, katılımcıların devamlılık süreleri titizlikle takip edilmektedir. Eğitime katılım � oranında zorunludur. Bu oranın altına düşen katılımcılar, test ve belgelendirme sınavlarına katılamayacakları için sertifika alamazlar.

MST’nin yapısı ve içeriği

MST sertifika programı üç modülden meydana gelir. Birinci modül denkleştirme modülü olup bu modüle “Denklik-2”
denilmektedir. Bu modül hem “Makine Teknolojileri” alanında, hem de “Elektrik/Elektronik Teknolojileri” alanında sunulmaktadır. Katılımcılar, “Denklik-2” modülünü tamamladıktan sonra, “Ana Modül”e geçerler. Son olarak “Proje Modülü”nü tamamlayarak programı bitirmiş olurlar.

1. Denklik Modülü

Denklik modülü ifadesi, denk¬leştirmekten gelmektedir. İlk denkleştirme eğitiminin, katı¬lımcının kendi mesleki alanında olması düşünüldüğünden buna “Denklik1” adı verilmiştir. Daha önce bahsedildiği gibi, katılımcı önce kendi alanında bir seviye testine tabi tutulur ve yeterli görülmemesi durumunda bu modüle alınır. “Denklik1” modülünde, katılımcı kendi alanı ile ilgili eksiklerini giderir.

“Denklik 2” modülünde “Makine Teknolojileri” alanından gelen katılımcı, “Elektrik/Elektronik Teknolojileri” ile ilgili eğitim alır ve “Elektrik/Elektronik Teknolojileri” alanından gelen katılımcı “Makine teknolojileri” ile ilgili eğitim alır. “Denklik 2” modülünde, “Makine Teknolojileri” alanında eğitim alanlar, mekanik ile ilgili bir proje yaparlar ve “Elektrik/Elektronik Teknolojile¬ri” alanında eğitim alanlar, Elekt¬rik/Elektronik ile ilgili bir proje yaparlar. Böylece, “Denklik 2” modülünün sonunda katılımcıların “Makine Teknolojileri” ve “Elektrik/Elektronik Tekno¬lojileri” ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri denkleştirilmiş olur. “Denklik 2” modülünü tamamlayan katılımcılar, “Endüstriyel Mekanik” ve “Endüstriyel Elekt¬rik” ile ilgili sertifika almak için sertifika sınavına tabi tutulur.

2. Ana Modül

Ana modüle başlayan katılımcılar, hem “Makine teknolojileri” hem de “Elektrik/Elektronik Teknolojileri” alanında ortak bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. Bu modül, hem sözel hem de tekno¬loji ve uygulama esaslı eğitimlerden oluşur. Bu modülde görev alan eğitimciler, akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra, uzun yıllar sanayide çalışarak konularında yetkinlik kazanmış kişilerdir.

Katılımcılar, ana modülde bir mekatronik sistemin sökülmesini takılmasını, yazılımın geliştirilip yüklenmesini ve devreye alınmasını, olası arızaların en kısa zamanda tespit edilip giderilmesini yaparak ve yaşayarak öğrenir (bu çalışmalar proje dokümanları üzerinden yürütüldüğü için, katılımcılara teknik dokümanları okuma, anlama ve etkin bir şekilde kullanarak kaliteli ve verimli çalışma kültürü kazandırılır). Katılımcılara teknik dokümanlarda sıkça rastlanan İngilizce teknik terimleri anlayabilmeleri için, mekatronik konularla ilgili İngilizce teknik terimler öğretilir.

Mekatronik gibi disiplinlerarası bir mesleğin icrasında, sadece teknik yetkinliklerin yeterli olmayacağı bilindiği için, katılımcılara kalite yönetimi, çevre yönetimi, iletişim, ekip çalışması, ekip liderliği, makine güvenliği, CE ve ilgili standartlar, proje yönetimi, TPM ve bakım onarım, doküman hazırlama, sunum yapma gibi konularda da bilgi ve beceriler kazandırılır.

Katılımcıların, yukarıda belirtilen çalışmaları başarılı bir şekilde yürütebilmeleri için, teknoloji, metot, organizasyon, bireysel ve sosyal gelişim gibi konularda gerekli görülen bilgi, beceri ve yetkinlikler, uzman eğitimciler tarafından yaptırılarak ve yaşatılarak kazandırılır.

Ana modülü başarı ile tamamlayan katılımcılar, artık mekatronik proje yapabilecek seviyeye geldiklerinden, proje modülüne başlar.

3. Proje Modülü

Proje modülü, katılımcıların ekipler halinde mekatronik bir proje yaptıkları modüldür. Projeler, projeyi yapacak ekibin firmasından sağlanır. Bu şekilde, katılımcılar kendi firmalarında uygulanacak gerçek bir projeyi yapıp uygulamaya koymuş olurlar. Projenin yapımında, denklik modüllerinde ve ana modülde edinilen bilgi ve beceriler uygulanır. Projenin yapımı geliştirilecek sistemin tüm aşamalarını içerir. Bunlar çözüm üretme, güvenlikle ilgili risk analizi ve sistem güvenliğinin sağlanması, tasarım, doküman hazırlama, satın alma, imalat, montaj, yazılım, devreye alma, testler gibi aşamalardır. Proje ekibi, projenin değişik aşamalarında firmalarının imkanlarından yararlanır. Projelerin yapımı esnasında, proje ekibi ihtiyaç duyduğu konularda eğitim programının ilgili uzmanlarından yönlendirici destek alır.

Proje modülünün sonunda her proje grubu yapmış olduğu projeyi tamamlar ve çalışır hale getirir. Proje ile birlikte içeriği katılımcılara verilen bir teknik dosya hazırlanır. Bu teknik dosya proje ile ilgili tüm dokümanları içerir. Proje ekibi ve ekip üyeleri, yaptıkları proje kapsamında yapılan sistem, teknik dokümanlar, proje ile ilgili sunum ve mülakat aşamalarından oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme bir sınav komisyonu tarafından yapılır. Bu konu ile ilgili geniş bilgi sınav ve belgelendirme kısmında verilmektedir.

Süre

MST Sertifika Programı aşağıdakileri içerir:

  • Makine teknolojileri alanından katılanların, kendi alanında eksiklerini tamamlama eğitimi, 60 saat.
  • Elektrik-elektronik teknolojileri alanından katılanların, kendi alanında eksiklerini tamamlama eğitimi, 60 saat.
  • Makine teknolojileri alanından katılanlar için, elektrik-elektronik eğitimi, 120 saat.
  • Elektrik-elektronik teknolojileri alanından katılanlar için, makine teknolojileri eğitimi, 120 saat.
  • Her iki alanda katılanlar için endüstriyel otomasyon eğitimi, 100 saat.
  • Her iki alandan katılanlar için, ortak mekatronik eğitimi, 200 saat.
  • Katılımcıların firmaları ile ilgili yapacakları mekatronik proje uygulaması, 100 saat.

Sınav ve belgelendirme

MST eğitim programının sınavları, Alman Türk Sanayi Odası(AHK) tarafından yetkilendirilmiş olan CbyT (Certified by TEGEV) firması tarafından yapılır. Bu eğitim programı kapsamında iki adet sertifika sınavı yapılır. Bunlardan birincisi, “Denklik-2” modülü, diğeri ise proje modülü tamamlandıktan sonra yapılır. Her iki sınavın sonunda sertifika almayı hak kazananlara verilen sertifikalar Alman Türk Sanayi Odası (AHK) onaylı sertifikalardır. Sınavlar, tarihleri önceden yayınlanmak üzere senede iki kez yapılır. Sınavlarda başarısız olanlar, en fazla 1 yıl içinde bu sınavları tekrarlayabilirler.

“Denklik-2” modülü sonunda yapılan sınav iki kısımdan oluşur. Bu sınavlardan biri “Makine Teknolojileri” diğeri ise “Elekt-rik/Elektronik Teknolojileri” alanında yapılır. Her iki sınav teori ve uygulama kısımlarından meydana gelir. Bu sınavları başaranlara “Endüstriyel Mekanik” ve “Endüstriyel Elektrik” ile ilgili sertifikalar verilir. Bu sertifikalar, AHK tarafından onaylanan sertifikalardır.

Proje modülü tamamlandıktan sonra yapılan sınav, katılımcının “Mekatronik Sistem Tekniği” sertifikasını alabilmesi için başarması gereken sınavdır ve bu sınava girebilmek için “Denklik-2” modülünün sonunda yapılan sınavların başarılmış olması gerekmektedir. Proje modülü sonunda yapılan sınav özel bir değerlendirme sistemi içinde projenin ve teknik dokümanların incelenmesi, sunum ve mülakat gibi aşamalardan oluşur. Bu sınavı başaranlar, Alman Türk Sanayi Odası (AHK) onaylı “Mekatronik Sistem Tekniği” sertifikasını almaya hak kazanır.

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills