Hva betyr TPM og hvordan det skaper en mer effektiv produksjon?

Skape en mer effektiv produksjon i samarbeid med Festo.


Tema TPM komplett 280

TPM er en forkortelse for "Total Productive Maintenance" og er en samlebetegnelse for ulike metoder for å øke produksjonseffektiviteten. Disse metodene er opprinnelig fra den japanske bilindustrien på 70-tallet hvor først og fremst Toyota er kjent for å jobbe med TPM.

En japansk TPM guru (Seiichi Nakajima).har beskrevet TPM på denne måten:

Productive Maintenance carried out by all employees through small improvement activities.

Volvo har jobbet lenge og vellykket med TPM og laget følgende definisjon:

TPM är ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa störningsfria processer genom varje medarbetares engagemang, så att vi sänker kostnader och ökar processens totala ekonomiska effektivitet.

Formålet med TPM er at man ved alle medarbeideres engasjement og stadige forbedringer skal skape en produksjon uten driftsforstyrrelser. For at de Japanske metodene skal bli vellykket utenfor Japan må de ofte tilpasses vår vestlige kultur og arbeidsforhold, men siden det finnes ulike metoder og angrepsvinkler kan TPM også her hos oss passe for de fleste produksjonsanlegg.

Hvorfor TPM?
Å innføre TPM som arbeidsmetode er en investering i kompetanse og struktur som krever både tid og investeringer. Spesielt i begynnelsen av et prosjekt vil man merke investeringen og en kostnadsutvikling som først og fremst skyldes den tid som må legges ned i prosjektet. Normalt tar det 3-5 år å innføre TPM, og gevinsten lar vente på seg mens kostnadene kommer umiddelbart.

Å innføre TPM må derfor sees på som en investering som gir avkastning på lengre sikt. Derfor er det viktig å tidligst mulig beregne det resursbehovet som kreves og lage planer for dette. Innføringen av TPM vil kreve utholdenhet, forankring i bedriftens ledelse, og alles engasjement. Man bruker å peke på noen generelle konkurransedrevne faktorer som motiverer for å innføre TPM:

  • Frigjøre arbeidsresurser ved å eliminere driftsforstyrrelser.
  • Engasjere samtlige medarbeidere i virksomhetens overgripende mål.
  • Kunne planlegge bedriftens virksomhet i en verden i forandring.

Utgangspunktet for et TPM prosjekt
Det man skal rette oppmerksomheten mot er å minimere tapene i en virksomhet, både de menneskelige og de rent maskinmessige faktorene. Normalt ser man først på tap i tilgjengelighet, produksjonseffektivitet, og kvalitetsutbytte slik illustrasjonen viser.

Hva gjøres når man innfører TPM?
For å innføre TPM må man i varierende grad forandre de fire M –ene (Maskiner, Materialer, Mennesker og Metoder) Som ved aller endringsarbeider finnes det ulike hindre som i større eller mindre grad påvirker arbeidet. For å lykkes, må ledelsen være lydhør, kunne ta affære, og motivere ansatte når det blir nødvendig. Vanlige hindre å møte når man innfører TPM er de ansattes holdninger, tekniske barrierer, manglende kompetanse og kunnskap.

For de fleste bedrifter innebærer innføring av TPM en endring på alle nivåer, men ingen bedrift er så annerledes eller spesiell at TPM ikke kan implementeres. Men det er viktig å forstå at TPM vil føre til en endret måte å arbeide på, og som kontinuerlig vil videreutvikle seg, og at arbeidet med dette aldri vil ta slutt.

Innføringen skjer vanligvis gjennom ulike faser hvor forberedelsesfasen vanligvis tar opp til et år å gjennomføre. 

10000p_15.jpg

Vad kan man oppnå med TPM?
Det overordnede målet ved innføring av TPM er å minimere tilførte ressurser og samtidig maksimere virksomhetens output (både hard og myk). Samlet gir TPM blant annet følgende effektiviseringsgevinster:

  • Prosesser fri fra forstyrrelser
  • Engasjerte ansatte
  • Reduserte kostnader
  • Økt leveringssikkerhet
  • Økning i prosessen samlede økonomiske effektivitet
  • Økt lønnsomhet for virksomheten

Utgangspunkt og forbedringsgraden i hvert område kan beskrives ved ulike måltall for tilgjengelighet, utnyttelsesgrad, etc. Gjennom kontinuerlige målinger, kan man se om arbeidet går i riktig retning, og eventuelt på et tidlig tidspunkt å gjøre nødvendige justeringer for at TPM prosjektet skal skride frem som planlagt.
Et vanlig måltall er "Overall Equipment Efficiency" forkortet OEE. Enkelt forklart vil OEE angi hvor effektiv en bedrifts produksjon er med hensyn til tilgjengelighet samt antall produserte og kvalitetsgodkjente produkter. Man må imidlertid ha klart for seg at selv måltallet "OEE" har sine begrensninger, og at det spesielt egnet seg for automatisert produksjon.

Et annet viktig element er innføring av forebyggende vedlikehold og de driftstopp dette forhindrer.

Alt dette fører til en mer effektiv produksjon som gir resultater på bunnlinja.

Festo og TPM
Festo Didactic har konsulenter som er aktive i arbeidet med å spre kunnskap om TPM og gi TPM opplæring. Festo har opprettet en TPM gruppe, med rundt 20 personer fra Festo selskaper over hele verden.

Tanken er at disse konsulentene skal lede utviklingen i virksomheten og også spre kunnskap om TPM i Festo. Gruppen samarbeider og gir faglig støtte til internasjonale prosjekter. Med Festo TPM konsulenter i Tyskland, Italia, England, Holland og Ungarn, kan vi oftest gjennomføre Europeiske prosjekter i lokale språk, med en prosjektledelse fra Festo i Scandinavien.

Vi har innenfor rammen av de respektive virksomheters TPM prosjekter leverer kurs og TPM rådgivning over flere år.

Det overordnede målet er gjennom utdanning å frigjøre tid for reparatører ved å la maskinoperatører ta mer ansvar for egen maskin/arbeid og vedlikeholde utstyret med daglige inspeksjoner, smøring, utskifting av deler, reparasjoner og nøyaktighetskontroller. De skal også kunne registrere unormale driftsforhold ved maskinen på et tidlig stadium. På denne måten frigis tid for reparatører, som i stedet for bare å vie sin tid til å reparere også vil kunne gjøre forbedringer i produksjonslinjen.

Fremtiden
Festo arbeider aktivt for å utvikle TPM konseptet og tilbyr både våre egne kunder og andre industriell rådgivning i emnet. En hjelp vi mener kan gjøre deres virksomhet mer konkurransedyktig. Med støtte fra Festo virksomheter rundt om i verden har vi også mulighet til å tilby våre tjenester til store internasjonale selskaper med datterselskaper utenfor Norge.

Mer informasjon
Mer informasjon om Festo som partner i TPM-prosjekter, rådgivning, eller generelle spørsmål om TPM, får du ved å kontakte vår kursansvarlige for TPM: stefan.johansson@festo.se

Tilbake

Søk

 
World Skills