Adatkezelési tájékoztató a Festo Didactic által szervezett oktatások és egyéb szolgáltatások igénybe vevői részére


 

1.1 Adatkezelő elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye, postacíme: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.
E-mail címe: info_hu@festo.com
Telefonszáma: +36-1/4365-100
Adatvédelmi kérdésekben kijelölt kapcsolattartó neve és elérhetősége: gdpr_hu@festo.com

1.2 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

A)     Sztenderd, engedélyhez nem kötött képzésekkel összefüggésben kezelt személyes adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A képzésben résztvevő személyazonosító adatai (beleértve a résztvevő születési idejének évszámát, legmagasabb iskolai végzettségét, nemét, lakcímének irányító számát, munkajogi státuszát, részvételi díjának költségviselőjét).

OSAP részére történő adatszolgáltatás, továbbá a képzésen való részvétel biztosítása.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) értelmében intézményünk az 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytat, ezért az OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, továbbá közvetlenül a képzésen résztvevővel kötött szerződés esetén a szerződés teljesítése, egyébként az Adatkezelőnek a képzésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § f) értelmében az intézménynek vezetnie, nyilvántartania és - a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - öt évig meg kell őriznie a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát.

A képzésen résztvevő kapcsolattartási és jelenléti adatai

Kapcsolattartás a képzéssel összefüggésben, továbbá a jelenlét ellenőrzése és igazolása, tanúsítvány kiállítása

Közvetlenül a képzésen résztvevővel kötött szerződés esetén a szerződés teljesítése, egyébként az Adatkezelőnek a képzésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke

Képzés végéig

A képzésen résztvevő képzéssel kapcsolatos értékelésére vonatkozó adatok

Ha a képzés kapcsán a partner (munkáltató) kéri, a képzésen való részvétellel kapcsolatos értékelést, visszajelzést.

A képzésre küldő munkáltatónak a visszacsatoláshoz, illetve az Adatkezelőnek a képzésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke

Jogi igényérvényesítési idő végéig

 

B)     Engedélyezett (E-000990/2014) felnőttképzéssel összefüggésben kezelt személyes adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Intézményünk – a felnőttképzés résztvevőjével összefüggésben – a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) előírásai alapján alábbi adatokat tartja nyilván és kezeli:

a) a képzésben résztvevő

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

bb) képzésbe történő felvételével,

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,

c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

Felnőttképzés nyújtása, megszervezése, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése az alábbiak szerint:

1. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (2) értelmében 21. § (1) bekezdésben foglalt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

2. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (2a) értelmében 21. § (1) bekezdésben foglalt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

3. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (3) értelmében 21. § (1) bekezdésben foglalt adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) értelmében intézményünk az 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytat, ezért statisztikai célú adatnyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezett.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § f) értelmében az intézménynek vezetnie, nyilvántartania és - a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - öt évig meg kell őriznie a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát.

A képzésben résztvevő email címe.

Elektronikus kapcsolattartás a képzéssel összefüggésben

Felnőttképzési szerződés teljesítése

Képzés végéig

A képzésben résztvevő munkajogi státusza, részvételi díjának költségviselője.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) értelmében intézményünk – a 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint – iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytat, ezért a 21. § (4) bekezdés értelmében OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.

Az OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § f) értelmében az intézménynek vezetnie, nyilvántartania és - a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - öt évig meg kell őriznie a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát.

 

C)     Konzultációs szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

név, elérhetőség, munkakör, teljesítmény- vagy egyéb munkavégzéssel kapcsolatos adatok

konzultációs szolgáltatás nyújtása a partner (érintett munkáltatója) részére

az Adatkezelőnek a partnerrel fennálló szerződésének teljesítéséhez fűződő jogos érdeke

Jogi igényérvényesítési idő végéig

 

D)     Hallgatói kiegészítő oktatással összefüggésben kezelt személyes adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

név, végzés éve, szakirány, intézmény

hallgatói kiegészítő oktatás tartása egyetemi keretek között, az oktató intézmény felé való elszámolás, igazolás, az oktatásról tanúsítvány kiállítása

a kiegészítő oktatásra vonatkozó szerződés teljesítése

Jogi igényérvényesítési idő végéig

email cím

kapcsolatteremtés szakmai információcsere, ill. Fiatal Mérnökök Klubja megalakítása kapcsán

hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél fennállásáig

 

E)     Mintagyár (IPAR 4.0) látogatással összefüggésben kezelt személyes adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

név, képviselt cég/szervezet, elérhetőségi adatok

mintagyár látogatás megszervezése, adatszolgáltatás az IFKA – IVSZ részére

az Adatkezelőnek a mintagyár-látogatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke

IFKA - IVSZ-szel való együttműködésre vonatkozó jogi igényérvényesítési idő végéig

jelenléti adatok

jelenléti íven a jelenlét igazolása

az IFKA - IVSZ, mint pályázati támogatott ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a pályázati források jogszerű felhasználását igazolhassa

munkavédelmi nyilatkozat tartalma

a gyárlátogatás kapcsán felmerülő munkavédelmi kötelezettségek teljesítése

jogi kötelezettség

fénykép

az IPAR 4.0 pályázaton a források valós felhasználása kapcsán megkövetelt képi dokumentáltság biztosítása az IFKA - IVSZ számára

az IFKA - IVSZ, mint pályázati támogatott ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a pályázati források jogszerű felhasználását igazolhassa

 

A fenti különböző képzési programok, szolgáltatások kapcsán sor kerülhet továbbá arra, hogy a résztvevőknek az oktatással kapcsolatos elégedettségére vonatkozó kérdőíven megadott adatait kezeljük, ennek célja az oktatási tevékenységünk eredményességének folyamatos nyomon követése, fejlesztése, a minőség javítása. Az adatkezelés jogalapja e körben a megfelelő minőség biztosításához, fenntartásához fűződő jogos érdekünk, az e célból rögzített adatokat a kérdőívek kiértékelésén alapuló belső döntéshozatali és kontrollfolyamatok lezárultáig kezeljük. Az engedélyköteles felnőttképzés körében továbbá az elégedettség-mérési adatok hatósági továbbítására is sor kerül, amely a felnőttképzési törvény által előírt jogi kötelezettségen alapul.

Amennyiben a fentiek kapcsán bármely adat számviteli bizonylaton szerepel, az adatok megőrzési ideje az erre vonatkozó kötelező megőrzési idő (8 év) szerint alakul.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létrehozásának, illetve az adott szolgáltatás nyújtásának, a tanfolyamon való részvételnek a feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudná az adott szolgáltatásokat nyújtani, a szerződő partnerrel fennálló szerződést teljesíteni.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmét továbbá arra is, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettnek a fenti elérhetőségek bármelyikén keresztül az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni; jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén pedig az adatok kezelése ellen tiltakozni.

1.3 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A személyes adatokat az egyes szolgáltatások kapcsán az alábbi címzettek részére adjuk át:
 • engedélyhez nem kötött képzések esetén OSAP, képzési szolgáltatást megrendelő munkáltató/partner, esetlegesen igénybe vett külsős oktató;
 • engedélyezett felnőttképzés esetén OSAP (Országos Statisztikai Adatfelvételi Program) és Központi Statisztikai Hivatal, képzési szolgáltatást megrendelő munkáltató/partner, felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv, támogatást nyújtó szervezet, államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzését végző ellenőrző szervek;
 • konzultációs szolgáltatás esetén a szolgáltatást igénybe vevő partnerünk részére;
 • hallgatói kiegészítő oktatások esetén az együttműködő oktatási intézmény, illetve oktató részére;
 • mintagyár látogatás esetén az IFKA IVSZ (az IPAR 4.0 program támogatottja), valamint a támogatás nyújtásában részt vevő, azt ellenőrző szervek részére;

A fenti személyes adatok az Adatkezelő számára adminisztrációs, pénztár és könyvelési szolgáltatásokat biztosító FESTO-AM Gyártó Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 37.) az e tevékenységek ellátásához szükséges körben és mértékben, továbbá valamennyi elektronikusan tárolt adat az informatikai rendszerünket is működtető anyavállalatunk, a FESTO AG & Co. KG (73734 Esslingen, Ruiter Str. 82., Németország), valamint az általa igénybe vett informatikai szolgáltatók, mint adatfeldolgozók részére kerül átadásra. Ún. harmadik országba történő adattovábbítás ezzel kapcsolatosan vagy a cégcsoporton belül kizárólag a szükséges garanciák mellett történik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy ún. „Kötelező Erejű Vállalati Szabályok” alapján (amely kérésre elérhető a FESTO AG & Co. KG-nél). Az adatokhoz továbbá a Dokumentumkezelő Központunkként („DPC”) működő FESTO UAB (Partizany g. 63. M, Kaunas, Litvánia), mint cégünk adatfeldolgozója fér hozzá.

1.4 Más forrásból beszerzett Érintetti adatok

Amennyiben az Érintett a képzésre, tanfolyamra a munkáltatóján vagy egyéb küldő szervezeten keresztül jelentkezik, adatait közvetlenül e forrásból is megkaphatjuk. A konzultációs szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a személyes adatok egy részét, így például egyes teljesítményi adatokat jellemzően a szolgáltatást igénybe vevő cégtől kapjuk meg. A hallgatói kiegészítő oktatás kapcsán az adatokat az oktatótól kapjuk meg.

1.5 Érintetti jogok

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá – a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

  B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

   C) A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

  E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha

 • az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
 
  F) Az adathordozhatósághoz való jog
 
Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.
 
  G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog
 
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:
 
Honlap: http://naih.hu//
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.
 
1.6 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 Az Adatkezelő Adatkezelései során automatizált döntéshozatal és profilakotás nem történik.

 

                                                               ***

Hatályos: 2018.05.25.