Liberec

Spolupráce fakulty s firmou Festo se datuje od 80. let minulého století. Katedra sklářských strojů a robotiky umožňuje pořádat ve svých laboratořích odborné senimáře z pneumatiky, elektropneumatiky a programovatelných automatů.


cz_liberec_budova_ucebna.jpg

Technická univerzita v Liberci
V roce 1953 byla v Liberci založena vysoká škola, která nesla název Vysoká škola strojní v Liberci. Výuka byla zahájena 1. října 1953 a do prvního ročníku tehdy nastoupilo 259 studentů, kteří prošli přijímacím řízením na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze.
Strojní fakulta ČVUT v prvním období účinně podporovala libereckou vysokou školu poskytováním vlastních učitelů i další pomocí. Díky této spolupráci se podařilo položit dobré základy pro rozvoj pedagogické činnosti i vědeckovýzkumné práce.
V roce 1960 byla škola rozdělena na Fakultu strojní a na Fakultu textilní a od tohoto roku nesla název Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST). V roce 1990 byla usnesením akademického senátu VŠST a se souhlasem akreditační komise vlády České republiky zřízena Fakulta pedagogická, v roce 1992 potom Fakulta hospodářská pro výchovu odborníků v oblasti ekonomiky, řízení a podnikatelské činnosti a v roce 1994 Fakulta architektury.
Po zřízení těchto nových fakult byla vysoká škola od 1.ledna 1995 přejmenována na Technickou univerzitu v Liberci. V roce 1995 byla také jako šestá ustavena Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií.
Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. V době svého založení byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby, kdy je na fakultě strojní možno studovat:

  • v bakalářském denním studiu obor strojírenství;
  • v inženýrském denním studiu pět studijních oborů, a to strojírenskou technologii, konstrukci strojů a zařízení, výrobní systémy, aplikovanou mechaniku a automatizované systémy řízení ve strojírenství;
  • v inženýrském dálkovém studiu tři studijní obory: strojírenskou technologii, konstrukci strojů a zařízení a výrobní systémy.

zpět

vyhledat

 
World Skills